Regulamin

Regulamin
Triady Biegowej Powstań Śląskich
2019-2021

I. Organizator

1. Organizatorem Triady Biegowej Powstań Śląskich jest fundacja Silesia Pro Active z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726 (dalej: „Fundacja”).
2. Współorganizatorem klasyfikacji jest Województwo Śląskie.

 

II. Cel

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Upowszechnianie wiedzy oraz uczczenie 100 rocznicy Powstań Śląskich.

 

III. Zasady klasyfikacji

1. Triada Biegowa Powstań Śląskich odbywać będzie się w latach 2019 – 2021 i obejmować będzie biegi organizowane przez Fundację Silesia Pro Active.
2. Aby otrzymać tytuł zdobywcy Triady Biegowej Powstań Śląskich należy w latach 2019-2021 ukończyć minimum trzy biegi, z czego jednym z biegów musi być bieg na dystansie nie krótszym niż półmaraton (21,097km).
3. Potwierdzeniem zdobycia Triady Biegowej Powstań Śląskich będzie okolicznościowy certyfikat oraz pamiątkowe trofeum.
4. W zależności od liczby przebiegniętych kilometrów podczas minimum trzech wybranych biegów zawodnicy otrzymają jedną z trzech nagród:

a) trofeum złote – za przebiegnięcie minimum 100 km.
b) trofeum srebrne – za przebiegnięcie minimum 50 km.
c) trofeum brązowe – za przebiegnięcie minimum 25 km.

5. Do klasyfikacji Triady Biegowej Powstań Śląskich zalicza się udział w Silesia Marathon, ULTRA Silesia Marathon, Silesia Półmaraton i Mini Silesia Marathon. W przypadku dołączenia do klasyfikacji dodatkowych biegów, opublikowany zostanie stosowny komunikat na stronie www.triadabiegowa.pl.
6. Szczegółowe informacje na temat konkretnych biegów wchodzących w skład Triady Biegowej Powstań Śląskich zawarte są w regulaminach poszczególnych biegów.
7. Wnioski o przyznanie pamiątkowego trofeum zawodnicy mogą składać po ogłoszeniu oficjalnych wyników ostatniego biegu wchodzącego w skład Triady Biegowej Powstań Śląskich w 2021 roku poprzez stronę www.triadabiegowa.pl.
8. Opłata za zgłoszenie, weryfikację wniosku i przesłanie nagrody wynosi 30 złotych.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu zdobywcy Triady Biegowej Powstań Śląskich jest rejestracja na wszystkie biegi na stronie Organizatora przy wykorzystaniu tego samego konta użytkownika.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować na stronie internetowej Triady Biegowej Powstań Śląskich.
3. W kwestiach nieustalonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

aktualizacja Katowice, 5.12.2019r.